To Jacob Meessen Vroman, 20 oktober 1664

Hits in document:
0
Letter
Year
1664
Text type
private
Autograph
autograph
Signature
HCA 30-226-1
Sender
Name
Hendrik Meessen Vroman
Gender
male
Class
low
Age
30-50
Region of residence
Zuid-Holland
Relationship to addressee
brother / brother in law
Addressee
Name
Jacob Meessen Vroman
Place
Leiden
Country
Nederland
Region
Zuid-Holland
Ship
Sent from
Place
Schenectady
Country
Verenigde Staten
Region
Noord-Amerika
Ship

te bestellen aen Sr mester
ijacop Vromans op de brestret
bij de hogewoers bruggen
ijn het wijtte hart om
te be handigen aen
maertgen meessen vrooman
tot leijden

Aen arijaentgen
heindericks tot
leijderdorp bij de
dos laen van t huis
ter does

Looft Godt Godt boouen al aen fort oranijen
Op den 20 october 1664
Om dat dat desen brief veertijen dagen
tot mijn broeder geeweest ijs so schrijf ijck
ul noch een letter om dat ijck nu tot
mijn broeder eens kwan met de waagen
van schnechendeel ijck laet ul noch al weeten
dat ijck met mijn kijnder noch tegen woordich
gesont ben soolan als Godt belijeft/ ende het
heeft daer een Goede soomer gewest
daer ijs heel schoon kooren gewassen ende
een schonen kooren bou geweest ende het lant
stat mijn daer noch wel aen op snechtendeel ijs
soo schonen lant als ijck mijn leeuen noch ijn
hollant gesijen hebbe ende het heeft
daer tot noch toe soo warm geewest als het
ijn de soomer ijn hollant ys maer daer sijn
al te met heel koude nachten dat het daer hart
rijpt/ dar ijs van desen dach tijdijn gekomen
van de mijnatus aen het fort oranijen de engelsen
waren naer de suijt rauijer meede getrocken
om die meede te krijgen maer sij sijn daer niet
ijn gecomen tot noch toe daer ijs meede tijdijn
gekoomen dat al de schattijn van bijer ende wijn ende
kooren sal of weesen maer daer leggen omtrent
vijftich engselsel engelse soldaten aen het fort
oranijen die de borrigers mijt prosij de kost
moeten geeuen het ijs heel goet voor de
wijlden die haer sij moeten daer nu wat stijlder
weesen als sij voor deesen geeweest hebbe
hier meede den heer beuoolen Godt
Spaert ul al te samen gesont

Op Scnechtendeel den 24 sep

Snechtendeel ijn nijeu neederlant 1664
den 5 October
Seer bemijnde moeder ende broeder
ende suster ende vrienden al te saem ijck laet
ul weten dat ijck met mijn vijf kijnder teegen
woordich noch klock ende gesont ben soo
lange als godt belijeft ende ijck hoepe
dat het met ul meede soo ijs waer het
anders het waer mijn leet om te hoeren
uoort soo laet ijck ul weeten dat ijck ende
adam omtrent een maent ijnde kooren bou
gewrocht hebbe ijn ijck hebbe nu een maent
voor korrelaer op snechtendeel geplocht
ende hebbe noch wel een maent werck
te plochgen wij hebbe al omtrent twalf
morgen taru geseijt ende ijck moet noch
omtrent ses morgen met taru beseyen
ende adam heeft nu drie weeken bij een ander
boer de ploch gedreuen ende moet daer noch
uijf weeken blijuen dan sal hij verdijent
hebbe veertijen schepel taru ende ijck
uerdien omtrent smaents sestien schepel
taru ende als ijck gedaen hebbe met ploggen
dan sal ijck sijen of ijck beg begijnne te
gorten aen het fort orangen of het kost
wel weesen dat ijck de kooren moolen
uan renselaer huerden want ijck uer
stae
dat flodder dar daer of sal gaen
want de burgers en sagen geen lijeuer dach
als dat ijck de moolen hadde mijn kijnder
bennen noch tot mijn broeder tuijs ende mijn goet
ijs daer noch ende wij hebbe tijdijn gecregen
dat daer een schijp gebleeven ijs dijcht bij nieu
nederlant omde nort dat uijt uijt hollant
gecomen was ende noch een engels schijp ende
de schijpeer met om trent twijntijch man
sijn daer of gecomen van het hollants schijp
sij waren op de gront geraecht

Voort soo laet ijck ul weeten dat daer drie
engelse Schepen gecomen sijn aen de mijnatus
met soldaten ende hebben het lant op geeijst
ende seggen dat het haer conijn toe comt
ende stuuesant heeft het ouer gegeuen soonde[r]
eens te schieten met accoort maar de engel
se
soldaten seggen dat stuuesant ende decker het
lant ouer twe ijaer al vercoft hebben op den
28 september sijnder hondert soldaten meet
haer offe sijers ende sijn met accoort ijn het
fort oranien gegaen ende ijn het wacht huijs ende
de engelsee houden nu de wacht sij hebben
een goet accort gemaeckt als de engelse het
maer behouden maer wij hoopen dat de
hollanders comen sallen ende haer het lant
wederom af sallen nemen […] sij hebben het
accoort gemaeckt dat daer noch schepen
uijt hollant moogen koomen met haer
koomen schap Suster het gelt dat ghij
noch ouer gehouden hebbe uan de schult
die ghij ijn gegaert hebbe of van het goet
dat ghij vercoft hebbe copt daer alderleij
neijgaren voor ende wat slecht geloon grijs
ende swart ende geel ende koopt meest grys
ende graeu garen doet dat ijn een packijen
broeder schrijft aen ijan betijst die sal ul wel
weder om schrijuen alser weder schepen naer
nieunederlant varen ende schrijft ons dan
of het met hollant ende engelant urede
ijs of orelof want wij verwachten uan ul
nu weeder eerst schrijuens ijck wens ul ende
ijacobes de backer met sijn urou ende kijnder
ende maertgenlambers met haer man ende
kijnder ende alle de vrienden ende goede beken
de
hondert dusent goede nach dat het ul
wel mach gaen dat ijs mij lijef
Heinderick Meessen Vrooman