To Maaike Jacobs, 27 januari 1666

Hits in document:
0
Letter
Year
1666
Text type
private
Autograph
uncertain
Signature
HCA 30-643
Sender
Name
Jan Izakszoon Keuvel
Gender
male
Class
unknown
Age
30-50
Region of residence
Relationship to addressee
(ex-)husband
Addressee
Name
Maaike Jacobs
Place
Veere
Country
Nederland
Region
Zeeland
Ship
Sent from
Place
Blaye
Country
Frankrijk
Region
Zuid-Europa
Ship
Post

Aen De Eer baere maeij
ken
Jacobs huijs vrouwe
van Jan Isacksen keuvel
tot
Der Veere
met vriendt die godt
bewaert over Zee

1666 Jnt scheip de poost lijggende voor bleij den 27 Jannewarij
Eerwaerdijge seer be meijnde huijs vrouwe maeijken Jacobs
Jck laet u E weten als dat Jck noch wel te passe ben godt
sij danckt van sijn ge nade ver hoope het selve van u l ende
onse kijnderen waerehet anders het soude mijn van ganscer
herten leet sijn om te ver staen dat weet godt die het
herte van den menschen kent voorders laet u weten den
dat Jck u E brief van den 7 Jannewarij wel hebbe ont
fangen
ende den Jn hout van dien wel ver staen dat u l
seer klacht dat ghij niet brijef van mij ende crijght daer
Jck u soo megijgh meenijgh ende brijef ge sonden hebbe dijt
Js de driede die Jck van dese maent ge stuert hebbe
tot mijn leet weesen dat ghij se niet ende crijt ende u l
scrijft dat ghij niet alte wel ende sijt het welck mij be
droft
maeckt ende mijn wenschen Js als heuwe dat Jck met
mijn naeckt lijf bij u was maer wat sal Jck doen Jck
ende kan nu niet anders de reijse Js begonnen sij sal oock
vool ent werden soo de goede godt wijl Jck hebbe u ende
alf boosceu corstaengen met claes stoop ge sonden daer ende
brief van scrijft die daer bij Js maer hebbe oock noch
ende podt met droeijge peeren mede gesonden van 5 a 6
pondt swaer daer dien brief niet van ende vermelt dijt
Js de 5 brief die Jck van bordex tot u ge sonden
hebbe maer niet meer als een ge cregen voorders
wensche Jck Jn de maent van meij ge bij u l te wesen
soo het de goede godt be lijeft ons behouden reijse te
ver leenen ende u l bij ge sont heijt te be waeren niet
meer op dijt pas dan sijt van mijn van herten ge
groet met onse kinderen Ende godt de heere Jn ge
nade be voolen van u E DW man Jan Isacksen
met hast bewyest het ten goeden te houden
want den tijt niet meer ende ver mocht