To L.E. Serrurier, 20 december 1780

Hits in document:
0
Letter
Year
1780
Text type
private
Autograph
autograph
Signature
HCA 30-336
Sender
Name
Louis Serrurier
Gender
male
Class
high
Age
30-50
Region of residence
Zuid-Afrika
Relationship to addressee
nephew/cousin
Addressee
Name
L.E. Serrurier
Place
Amsterdam
Country
Nederland
Region
Noord-Holland
Ship
Sent from
Place
Guangzhou
Country
China
Region
Azië
Ship


Mejuffrouw!
Mejuffrouw L: E: Serrurier
Te
Amsterdam.
Pr Couvert.

Myn Waarde & Lieve Nigt.

’T is waarlyk me schuld niet, dat UWE. geen brieven van mij krygd,
want kan ik ’t helpen, dat de woeste Zee de Scheepen, niet behou
den
in Holland doet aan koomen? waarschynlyk zal dat te beurt
gevallen zyn, aan ’t schip, waarmede ik voorleeden Jaar, een
magtige groote briev, onder adres van UE. broeder, aan UE:
heb afgezonden: patience par force, want anders zit 'er tog
niet op.’T deed me in ’t voorleedene Jaar regt leed, dat
ik de tyding kreeg van Groote Mama’s dood, de Familie
dog zal door dat Stervgeval een merkelyke Slag gekree
gen
hebben, de goede vrouw, ach! ’t was zo een goede vrouw!
ik heb 'er veelmaals lekkertjes gesoupeert, veel lekkerder
als ik ’t ooyt hier in dit naare Canton kryge. ’T zal me
verwonderen, zo grootvader, niet wederom na een ander Egtge
noot
omziet, zo ik ooyt die Mans Jaaren bereyke, en die
lighaamsgezondheid geniet, die zyn E. zo Ygen is; ik
liet waaragtig niet na, om weer te gaan trouwen, want ’t zal
zyn leeven vast verlengen, en buyten dien, zyn de wintersche
Nagten in Holland verbaasd koud.UE. Communiceert

mij dat Catootje van Kroonenburg getrouwt is; had ik kans gezien
om dat Mijt te krygen, ik had ’er ook wel een paar blaauwe Scheenen,
aan willen waagen; ik geloof dat ik het rentenieren Zo goed
als d’Heer vD Hoop zou hebben kunnen gewennen; ik geloof
niet, dat het ooyt myn beurt worden zal, om dat engagement
aantegaan, want de Chineesinnen bekooren mij niet, en
wanneer ik wederom in Holland koome, om ’er te blyven, zal ik
apparent niet alleen grys zyn, want dat ben ik nu al, maar
ook schuddebollen, en dan is ’t ook maar best, om ’t trou
wen
te laaten.Maar foeij Louisje durf je mij verwyten,
dat ik nog geen Ideé heb, welke agting ik aan de schoone
sere verschuldigt ben, en ten dien opzigte allegueert
UE.’t Exempel van Mevrouw van De Velde; foeij zeg
ik nogmaals, dat hiet ik eerst regt quaad spreeken;
Ygen lof Stinkt zegt men: maar ik kan tog van
mij zelvs getuigen, dat men mij wel tot een model
mag neemen, omtrent de Eerbied die ik aan vrouwen
toedraage; ’t is wel waar ik ben wat al te modest &
beschaamt als ik bij Dames ben; maar dat is myn
Naturel, en wie kan die veranderen? UE: heevt mij
dierhalven, met dat te denken, te kort gedaan, en ik hoop
dat in een volgende briev, die ik van UWed. sta te ontvangen,
UE: dit zelvs zal tegenspreeken; want UE: kent mij & weet
dus dat ik op dat Sujet gants niet te blameeren ben.

Intusschen verzoek ik, Mevrouw van de Velde, van mij te willen
groeten; en ik hou nog eens een vrolyke Punch Partij bij haar
E: te goed; ik rappelleer mij nog zeer levendig de laatste Punch
Partij, die wij 'er gehad hebben; maar myn Poetische geest
is ten eenenmaal verdweenen, en geloof niet, wederom in
staat te zullen zyn, om goede vaarsen ’s nagds ten 12 uuren
te kunnen maaken. Is de Proponent Delo waarlyk na
Parys gegaan, om Stommen te leeren Spreeken; ik heb in
de Fransche nieuwspapieren zo wat van die nieuwe
Kunst geleezen; maar ik zoude onze vriend Delo eerst
raaden, om eer hij overgaat, andere te Cureeren, zig zelvs
van ’t Stotteren in ’t preeken eerst een beetje te
geneezen; ik heb die goede man eens hooren preeken; maar
ik moet zeggen, dat ’t jammerlyk was.
Myn Lieve Nigt: myn eenzaam verblyv alhier, geevt
me dikwils gelegendheid, om aan Holland te denken; ik raak
in dit naare China veelmaals aan ’t philospheere, dat
anders myn humeur niet medebrengt; was ’t niet, dat
myn beroep mij veele beezigheedens verschaft, ik zoude al
te Chagrinant worden; zag ik kans om dit onaangenaam
gewest adieu te zeggen, ik zou geen Moment hasiteeren;
maar ’t fortuyn wil mij alsnog niet dienstig genoeg zyn,
om deze plaats Spoedig en voor altoos te verlaaten.

Ik zal ’t voor een groot plaisier agten, wanneer UE. in ’t vervolg
wil Continueeren om mij rykelyk nouvelles te schryven, want
’t zyn de aangenaamste uuren, om na verloop van een geheel
Jaar, tydingen uyt Europa te erlangen; buyten dien durve ik
mij van zo een goede Schryfster als UE. is, veel belooven; me
dunkt ik zie UE. nog voor ’t groene Lessenaartje zitten.
Vaar steeds wel myn waarde Nigt, geniet bij aanhoudentheid
alles wat U ’t leeven aangenaam maaken kan; ik ver
zoek
myn vriendelyk Compliment aen myn waarde Nigt,
Uwe Zuster Mietje, ik recommandeere mij aen U gunstig
Aandenken & Vriendschap, en verzeekere UWED: van de
hoogagting waarmede ik ben
Myn Waarde & Lieve Nigt
UWED: onderdanige Dienaer,
en geattacheerde Neev.
L. Serrurier
Canton in China.
den 20e Decembr 1780